วัตถุประสงค์ :

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวช. ขึ้นไป เข้าฝึกงานในหน่วยงานของ กฟผ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงใน กฟผ. ทั้งนี้ กฟผ. จะพิจารณารับผู้เข้าฝึกงานตามความต้องการของหน่วยงาน และความเหมาะสมของคุณวุฒิและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับภารกิจในด้านต่างๆ ของ กฟผ.