วัตถุประสงค์ :

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาคุณวุฒิระดับ ปวช. ขึ้นไป เข้าฝึกงานในหน่วยงานของ กฟผ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการทางการศึกษาแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงใน กฟผ. ทั้งนี้ กฟผ. จะพิจารณารับผู้เข้าฝึกงานตามความต้องการของหน่วยงาน และความเหมาะสมของคุณวุฒิและสาขาวิชาที่สอดคล้องกับภารกิจในด้านต่างๆ ของ กฟผ.ผลงานนักศึกษาฝึกงาน กฟผ.

ผลงาน

- STAR Intern 2562-01 ความประทับใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าฝึกงานกับ กฟผ. (Ms.SUREERAT KETHOM อทด.)

- STAR Intern 2562-02 Motion Graphic หนังสั้น และสารคดีเกี่ยวกับ กฟผ. (Group Project อศค.)

- STAR Intern 2562-03 พัฒนางานประมวลผลภาพถ่ายทางอากาศ และการสร้างข้อมูล DEM ผ่าน Point Cloud (Mr.THIRAWAT BANNAKULPIPHAT อสร.)

- STAR Intern 2562-04 บทความ EGAT News และออกแบบสื่อ Infographic ตราสัญลักษณ์ กฟผ.+โลโก้ 50 ปี กฟผ.ฯลฯ (Ms.MANAROM KAEWTECHA อสป.)

- STAR Intern 2562-05 สร้างสรรค์บทวิดีทัศน์จัดแสดงงานนิทรรศการ ร.10 อาคาร ท.102 (Mr.SIRAWUTH ORNRATTANASAKUL อสป.)

- STAR Intern 2562-06 GPS Tracking & Temperature and Humidity Sensor (Group Project อหส.)

- STAR Intern 2562-07 ความประทับใจและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าฝึกงานกับ กฟผ. (Ms.NIRINUN NUANLAAW อกส.)

- STAR Intern 2562-08 ความประทับใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าฝึกงานกับ กฟผ. (Ms.PANPIM SMITTAPIPAT อคฟ.)

- STAR Intern 2562-09 ความประทับใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าฝึกงานกับ กฟผ. (Ms.BENYAPA JIRUSTTITIKRAN อจส.)

- STAR Intern 2562-10 ผลงานเชิงวิชาการระหว่างฝึกงาน (Mr.FA-IS JINDEWA อสร.)

- STAR Intern 2562-11 กิจกรรมและประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกงานกับ กฟผ. (Mr.KRIT NGIEWRUANG อรค.)

- STAR Intern 2562-12 ความประทับใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าฝึกงานกับ กฟผ. ในรูปแบบ Infographic (Group Project ออก.)

- STAR Intern 2562-13 บทความ กฟผ. บ้านหลังใหญ่ที่แสนอบอุ่น (Ms.PICHSINEE KITWATANANUSON อสป.)

- STAR Intern 2562-14 ความประทับใจและประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าฝึกงานกับ กฟผ. (Ms.NATIDA SARTPRASIT อรค.)

- STAR Intern 2562-15 ความประทับใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าฝึกงานกับ กฟผ. (Mr.BUNDIT WISETSREE อผค.)

- STAR Intern 2562-16 งานวิจัยระบบสรรหาภายใน กฟผ. iRecruit (Mr.EAKATIT CHOOTAKUL อทบ.)

- STAR Intern 2562-17 คู่มือการใช้งานGoogle Calendar (Mr.SUWIN WICHAYANUPARP อสป.)

- STAR Intern 2562-18 Protective Relay & Setting Program (Mr.SUTTIDET SUTTIRUT อรค.)

- STAR Intern 2562-19 จัดทำ Noise control โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (Mr.AMORNKAN INN-GEN อปภ.)

- STAR Intern 2562-20 Borrow System by IOT (Group Project อฟต.)

- STAR Intern 2562-21 การเก็บตัวอย่างสารเคมีในอากาศและการประเมินผล TLV&BEIs (Group Project อปภ.)

- STAR Intern 2562-22 สื่อประชาสัมพันธ์ (Infographic) เรื่อง ก๊าซเรือนกระจก (Group Project อสค.)

- STAR Intern 2562-23 รายงานการฝึกงานโรงไฟฟ้าน้ำพอง ปี 2562 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ms.APINYARAK CHAIWATANAKULKIT อฟพ.)

- STAR Intern 2562-24 บทความสารคดีการฝึกงานที่ กฟผ. (Ms. SASIWIMON SUKSOM อทบ.)

- STAR Intern 2562-25 เครื่องวัด Vibration และ Temp เพื่อตรวจวัดคุณภาพมอเตอร์ (Group Project อฟน.)

- STAR Intern 2562-26 ชุดควบคุมชุดขับเพื่อควบคุมจารบีแบบอัตโนมัติผ่าน Smart phone (Group Project อฟน.)

- STAR Intern 2562-27 SROD Tracking System (Mr. IKHALAS MANNOON อจส.)

- STAR Intern 2562-28 อุปกรณ์ควบคุมระบบเปิดปิดประตูแม่เหล็กไฟฟ้าอัตโนมัติ ผ่าน Raspberry PI (Mr.RATTASAK KHUNRAK อจส.)

- STAR Intern 2562-29 Meeting Beverage Card (Group Project อจส.)

คลิปวิดีโอ

- Clip STAR Intern 2562-01 ความประทับใจจากการฝึกงานที่โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ (Mr.PAWEEN CHOTIPAN อฟน.)

- Clip STAR Intern 2562-02 ความประทับใจจากการฝึกงานในหน่วยงาน กวฟ-ส. (Group Project อรค.)

- Clip STAR Intern 2562-03 ความประทับใจจากการฝึกงานที่โรงไฟฟ้าบางปะกง (Group Project อฟก.)

- Clip STAR Intern 2562-04 พัฒนาโปรแกรมแจ้งเตือน Reliability Index ของโปรแกรม RTDSA (Real Time Dynamic Security Assessment) ผ่านทาง LINE Application (Group Project อรค.)

- Clip STAR Intern 2562-05 Engy มีเรื่องเล่า ตอน นวัตกรรมทำนายลม (Ms. DARUN BUAPHEAN อสป.)